SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Disciplinski postupci, način rada disciplinskih sudova, odgovornost disciplinskih sudaca

Broj: SPS-01-02/4-2019.
Zagreb, 15. 1. 2019. godine

 

UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra

 

PREDMET: DISCIPLINSKI POSTUPCI, NAČIN RADA DISCIPLINSKIH SUDOVA I
ODGOVORNOST DISCIPLINSKIH SUDACA
- donošenje i promjena propisa, odgovornost disciplinskih sudaca, traži se.-

 

Poštovani pomoćniče ministra, gospodine Delipetar,

Sindikat policijskih službenika aktivno sudjeluje u obrani policijskih službenika u disciplinskim postupcima na način da uz odvjetnika kojeg sindikat angažira ročištima prisustvuje i aktivno sudjeluje predsjednik Sindikata.

U dosadašnjoj trogodišnjoj praksi, koliko ovaj Sindikat djeluje, uočili smo niz čudnih i zdravom razumu nerazumljivih postupanja disciplinskih sudova od primjerice nepostojanja ujednačene sudske prakse u izricanju kazni, sastavu disciplinskih sudaca od kojih su većinom žene (u drugostupanjskom tijelu koje odlučuje o žalbama na presude prvostupanjskih sudova su čak sve žene), sudaca koji nikada nisu obavljali policijski posao niti primijenili policijsku ovlasti pa do toga da su neki čak došli na to radno mjesto nakon završenog temeljnog policijskog tečaja u trajanju od niti 2 mjeseca itd. Stoga objektivno možemo reći da su policijski službenici u puno nepovoljnijem položaju prilikom suđenja nego državni službenici i namještenici koji za povrede službene dužnosti odgovaraju na službeničkim sudovima koji su neovisna tijela izvan Ministarstva unutarnjih poslova i u čijem sastavu sjedi sudac kaznenog suda kao predsjednik vijeća i na koji nema niti hijerarhijskog niti bilo kojeg drugog pritiska niti utjecaja što nije slučaj kod suđenja policijskim službenicima kojima se sudi na način „kadija te tuži, kadija ti sudi“.

Nezadovoljni smo s činjenicom da ne postoji pravilnik ili drugi podzakonski akt koji bi jasno i nedvojbeno propisao koje su to lakše povrede službene dužnosti i time rasteretio disciplinske sudove, a čijom bi se primjenom izbjeglo kažnjavanje policijskih službenika za teže povrede službene dužnosti iako bi se po djelu i izrečenoj kazni definitivno radilo o lakšoj povredi, pa time policijski službenici ne bi trpili sve druge pravne posljedice koje se vežu uz težu povredu. Sama činjenica je da su izrečene kazne od 10% za tešku povredu u praksi skoro 50% ili više govori u prilog ovom našem zahtjevu i stoga od Vas kao sindikat, odnosno strana koja aktivno sudjeluje u disciplinskim postupcima, zahtjevamo donošenje podzakonskog akta koji će regulirati lakše povrede službene dužnosti što predviđa i sam članak 94. Zakona o policiji.

Što se tiče neujednačene sudske prakse disciplinskih sudova također zahtijevamo od Ministarstva periodično i javno (samo za zaposlenike Ministarstva na Intranet stranici MUP-a koja je dostupna samo zaposlenicima MUP-a) pregled sudske prakse uz uklanjanje osobnih podataka policijskih službenika kako bi se postigla transparentnost i otklonila bilo kakva sumnja pogodovanju pojedincima te izbjegla neujednačena sudska praksa. Time bi se pridonijelo da svaki policijski službenik bude upoznat sa zabranjenim i nedozvoljenim ponašanjem i sankcijom koja ga očekuje za takvo ponašanje, a načelnicima policijskih uprava da znaju koja je njihova dužnosti i obveza jer nepokretanje disciplinskog postupka, koji se pokreće po službenoj dužnosti, podliježe kako disciplinskoj tako i samoj kaznenoj odgovornosti. Između ostaloga time bi se postigla i sama svrha kažnjavanja u pogledu generalne prevencije koja trenutno u MUP-u ne postoji i svodi se na javni pogovor i na „rekla-kazala“.

Nejasna je i praksa disciplinskih sudova o nemogućnosti nagodbe iako za nju postoji pravni temelj u članku 57. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku čime se bespotrebno odugovlače postupci i stvaraju troškovi kako Ministarstvu tako i policijskim službenicima i sindikatima koji iz raznih krajeva Hrvatske putuju u sjedište prvostupanjskih disciplinskih sudova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a koje u konačnici snosi svaka strana bez obzira na ishod presude, pa se iz navedenog izvodi zaključak da pojedini sudovi namjerno odugovlače postupak kako bi bili svrha sami sebi i time opravdali svoje postojanje i radna mjesta sudaca. Stoga od Vas zahtjevamo izmjenu Pravilnika o diciplinskoj odgovonosti policisjkih službenika u dijelu sadržaja Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka u kojem bi se odredilo da Zahtjev nužno mora sadržavati prijedlog kazne, kako to primejrice u stegovnom postupku za suce sadrži Zakon o državnom sudbenom vijeću, koji ne mora biti obvezujući, ali bi sud znao što tužitelj očekuje, a policijski službenik i sindikat odnosno odvjetnik koji ga brani bi lakše pripremao obranu i čekao ishod ili bi pisano prihvatio nagodbu. Time bi se znanto pridonijelo ekonomičnosti i pravičnosti disciplinskog postupka.

Iz dosadašnje prakse sudjelovanja u disciplinskim postupcima smatramo da u vijeću obavezno mora biti policijski službenik s dugogodišnjim policijskim iskustvom i znanjem što nije u praksi jer sastav vijeća većinom čine žene bez iti jednog dana provedenog u provođenju policijskih poslova i bez iti jedne primjenjene policijske ovlasti u karijeri, a neki s čak i završenim dvomjesečnim temeljnim policijskim tečajem, a ono što nas kao sindikat najviše ljuiti je činjenica da većina sudaca disciplinskog suda nemaju na zaduženju oružje i streljivo ikao su ga dužni kao policijski službenici imati te jednom godišnje prisutpiti provjeri u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem jer su u protivnom disciplinski odgovorni. Zamislite sada tog suca koji kažnjava policijskog službenika zbog te i takve teške povrede službene dužnosti koju on svake godine uredno čini bez imalo srama. To je licemerno i ispod svake razine profesionalnog i moralnog ponašanja koje bi trebao imati jedan sudac, a obzirom da ste Vi hijerarhijski odgovorna osoba za Službu disciplinskog sudovanja od Vas očekujemo da pod hitno rješite situaciju zaduženja oružja i streljiva sudaca disciplinskih sudova koji su sukladno članku 28. Zakona o policiji dužni zadužiti oružje i streljivo, dok su sukladno članku 32. stavku 4. Pravilnika o policijskom obrazovanju disciplinski odgovorni zbog nepristupanja godišnjoj provjeri iz tog djela policjskog treninga po članku 96. stavku 1. točci 10. Zakona o policiji obzirom da je primjena zakona u Republici Hrvatskoj jednaka za sve pa tako i za policijske službenike neovinso o tome bio on sudac disciplinkog suda ili policijski službenik u policijskoj postaji.

Odgovor što namjeravate poduzeti temeljem naših prijedloga i zahtjeva, a osobito o tome što ste poduzeli u jednakoj primjeni Zakona o policiji u pogledu nepristupanja policijskih službenika – sudaca disciplinskih sudova godišnjoj provjeri u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem odnosno njihove disciplinske odgovornosti dostavite nam pismenim putem u zakonskom roku pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2016 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio